REGULAMIN SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW SAVAAUTO

 1. Zakres stosowania ogólnych warunków sprzedaży
  Niniejsze warunki sprzedaży są integralną częścią każdej umowy sprzedaży towarów handlowych: samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep, maszyn budowlanych, drogowych rolniczych i innych oraz świadczenia usług zawieranych przez SAVAAUTO Adam Latośkiewicz zwany w dalszej części SAVAAUTO z kontrahentami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22 paragraf 1 k.c. na podstawie faktury VAT. Kupujący przy zawieraniu umowy otrzymuje egzemplarz ogólnych warunków, zaś poprzez podpisanie umowy potwierdza, że zapoznał się z ich treścią, włączoną do treści umowy sprzedaży. Niezależnie od powyższego Kupujący ma możliwość zapoznania się z warunkami sprzedaży, które są opublikowane na stronie internetowej SAVAAUTO www.savaauto.eu Ogólne warunki sprzedaży SAVAAUTO zachowują pierwszeństwo przed ewentualnymi innymi ogólnymi wzorcami umownymi stosowanymi w przedsiębiorstwie Sprzedającego, chyba że strony w treści zawartej umowy dokonają ustaleń odmiennych. W sprawach nieuregulowanych w umowie ani w niniejszych warunkach sprzedaży stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Odmienne warunki Kupującego nie są wiążące dla SAVAAUTO chyba, że w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyraziły zgodę na ich obowiązywanie.

 2. Zawarcie umowy
  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe SAVAAUTO stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, o ile są skierowane do oznaczonego podmiotu oraz zostały opatrzone oznaczeniem "oferta". W przeciwnym razie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe SAVAAUTO mogą stanowić zaproszenie do rozpoczęcia rokowań. Jeżeli Kupujący złożył zamówienie na dostawę, o treści zawartej umowy określa w razie wątpliwości treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesłanego Kupującemu przez SAVAAUTO. Zawarcie umowy oraz wszelkie jej zmiany, uzupełnienia jak również odstąpienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że strony uzgodnią zawarcie umowy w innej, szczególnej formie.

 3. Ceny
  Ceny podane przez SAVAAUTO odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru, nie uwzględniają kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego oraz nie zawierają podatku VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jeżeli do chwili realizacji umowy nastąpią istotne zmiany kosztów Sprzedającego włączając w to ceny świadczeń dodatkowych, wahania kursów wymiany walut, zmiany wysokości ceł i opłat oraz innych kosztów poniesionych przez Sprzedającego do momentu złożenia oferty cenowej. Za istotną zmianę uznaje się zmianę w wysokości 3%.

 4. Warunki zapłaty i zastrzeżenie prawa własności
  Przeniesienie prawa własności i wydanie zakupionego towaru na rzecz Kupującego następuje nie wcześniej niż, z chwilą wpływu na rachunek Sprzedającego lub w kasie firmy całej ustalonej ceny sprzedaży. Zapłata ceny sprzedaży następuje na rachunek bankowy Sprzedającego lub w jego kasie. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedającego. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa jego własności na rzecz SAVAAUTO. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność SAVAAUTO w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany on jest niezwłocznie poinformować SAVAAUTO o tym fakcie. Kupujący na żądanie SAVAAUTO jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary, których własność jest zastrzeżona. SAVAAUTO jest uprawniona do odebrania zastrzeżonych na jej rzecz towarów.

 5. Wykonanie umowy
  SAVAAUTO zobowiązana jest dostarczyć towar i wydać go Kupującemu w terminie jednoznacznie określonym w umowie, ewentualnie przed określonym terminem, o ile uprzednio poinformuje o tym Kupującego. SAVAAUTO uprawniona jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  • stwierdzą, że Kupujący przekazał nieprawdziwe informacje o swojej wypłacalności, lub
  • Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą nawet części ceny, lub
  • w stosunku do Kupującego złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego bądź upadłościowego.

 6. Wydanie towaru
  Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją prawną i stanem technicznym sprzedawanego towaru oraz dokonuje sprawdzenia jego wyposażenia a także oznaczeń numerowych z dowodem rejestracyjnym lub inny dokumentem. Wydanie towaru następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy. Dopóki istnieje zastrzeżenie własności Kupujący nie może dysponować przedmiotem zakupu i na podstawie umowy zezwalać osobom trzecim na korzystanie z niego. Z chwilą wydania pojazdu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z nim a także niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia oraz wszelkie ryzyka koszty i odpowiedzialność związana z jego posiadaniem. Sprzedawane przez Sprzedającego towary wolne są od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Fabrycznie nowe pojazdy objęte są gwarancją producenta, natomiast na wszystkie używane towary Sprzedający nie udziela gwarancji.

 7. Rękojmia za wady
  Strony umowy sprzedaży towarów używanych stosownie do unormowań art. 558 §1 k.c. wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 8. Zmiana warunków umów
  Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające któregokolwiek z opisanych wyżej postanowień wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 9. Nieważność częściowa
  Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.

 10. Siła wyższa
  Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność.

 11. Miejsce wykonania, właściwość sądów
  Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Sprzedającego.

Pobierz Regulamin Sprzedaży w pliku PDF
WYSZUKIWARKA
Kategoria:

Typ pojazdu:

Marka:

Model:

Przebieg: od do

Rok: od do

Cena: od doKONTAKT

SAVAAUTO
44-207 Rybnik, ul. Lipowa 25D
POLSKA

Sprzedaż samochodów:
tel. kom. +48 509-173-994
tel. kom. +48 666-326-666
tel. kom. +48 502-151-660
E-mail: biuro@savaauto.eu


Wypożyczalnia samochodów:
tel. kom. +48 607-060-060
E-mail: wypozyczalnia@savaauto.eu

Księgowość:
tel. +48 537-500-271
E-mail: ksiegowosc@savaauto.euSAVAAUTO   44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 117   tel. +48 (32) 79 79 845
Projekt strony www: Pol-Media